Uppförandekod

Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar- för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat regelverk, vår Uppförandekod. Den ska alla i vårt företag följa, såväl medarbetare som ledning. Vi kommunicerar också ut vår Uppförandekod till våra affärspartners och förväntar oss att de följer den.

Våra affärsprinciper

Vi ska agera som ett pålitligt och hederligt företag som lever upp till sina åtaganden. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där vi tillsammans med våra affärspartners skapar underlag för starka ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och ett socialt engagemang. Vi informerar våra intressenter om vår Uppförandekod som en naturlig del av vår relation.

Lagar och regler

I de länder där vi bedriver verksamhet ska respektive lands lagar och regler följas. Vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och andra bestämmelser som påverkar vår verksamhet.
Vi tror på långsiktiga affärsrelationer.

Opartiskhet

Vi ska inte erbjuda affärspartners och övriga intressenter belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag eller rimliga och vedertagna affärsseder. Vi ska avstå från att delta i alla former av korrupt affärsverksamhet och våra affärsförbindelser ska kännetecknas av opartiskhet.

När våra medarbetare i Eurosweet blir inbjudna till arrangemang anordnade av leverantörer, till exempel fabriksvisningar och studiebesök, ska medarbetarens närmaste chef godkänna detta. Eurosweet ska själva betala för resor och uppehälle.

Varken Eurosweet eller någon av våra medarbetare får ta emot personliga gåvor eller tjänster som överstiger fastställd nivå, eller delta i representation utöver normal affärsverksamhet.

Personliga intressen

Våra medarbetare ska undvika att hamna i situationer där deras personliga eller ekonomiska intressen kan hamna i konflikt med Eurosweets. I de fall då det finns risk för en sådan intressekonflikt ska medarbetaren rapportera detta till närmaste överordnad chef för hantering av ärendet.

Sponsring

I de fall då vi sponsrar olika aktiviteter ska de främst gynna våra affärer eller vår verksamhet. Sponsring ska överensstämma med de regler som har fastställts i beslut- och attestordningen. Bidrag till välgörenhet kan endast beslutas av vår VD.

Neutralitet och öppenhet

Vi arbetar för en öppen kommunikation med våra intressenter inom ramarna för bevarandet av affärshemligheter. I frågan om politiska partier och kandidater intar Eurosweet en neutral ställning. Varken koncernens företagsnamn eller tillgångarna i koncernen får användas för att främja sådana intressen.

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Vi respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Vi stöder och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter i vår verksamhet. Vi tolererar inte, under några som helst omständigheter, barnarbete eller arbete som utförs genom tvång eller hot om våld.

Mångfald och lika möjligheter

Eurosweet rekryterar och ger medarbetare lika möjligheter och behandling oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ras, religion, politisk åskådning, ålder eller funktionshinder. Mångfald uppmuntras på alla nivåer i koncernen.

Vi arbetar aktivt för att eliminera alla former av diskriminerande behandlingar av medarbetare. Vi betalar rättvisa löner och förmåner i enlighet med relevanta normer i de länder Eurosweet skulle bedriva verksamhet.

En hälsosam och säker arbetsmiljö

Vi ska erbjuda våra medarbetare en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi strävar efter att minimera arbetsrelaterade olyckor och personskador. Eurosweets enheter kommer som ett minimum att strikt följa nationella lagar och/eller kollektivavtal.

Det är viktigt för oss att ha en hälsosam och säker arbetsplats. Varje fall av arbetsrelaterad ohälsa ser vi som ett misslyckande.

Vårt ansvar för miljön

I vårt miljöarbete strävar vi efter att uppfylla eller överträffa kraven i gällande lagstiftning.

Öppen dialog, utveckling och krav

Vi ska föra en öppen dialog med medarbetare, kunder, leverantörer, allmänhet och myndigheter om koncernens miljö- och energiarbete samt kontinuerligt utveckla våra medarbetare inom området.

Vi ska alltid beakta miljökonsekvenserna innan vi inför nya råvaror, produkter och produktionsutrustningar. Vi arbetar aktivt med att ställa krav på miljöhänsyn hos våra affärspartners. Vi utvecklar ständigt vårt miljöarbete genom att formulera nya mål och genom att ha en regelbunden uppföljning.

Vår Uppförandekod gäller för alla medarbetare i Eurosweet.

Uppföljning och information

Ledningen i Eurosweet ansvarar för att informera och presentera Uppförandekodens innehåll och betydelse till organisationen, samt till våra affärspartners. Ledningen inom Eurosweet ska naturligtvis alltid föregå med gott exempel.

Händelser och ageranden som strider mot vår Uppförandekod ska rapporteras till VD för Eurosweet.

Den praktiska tillämpningen av denna kod kommer regelbundet att övervakas och öppet kommuniceras.

Eurosweet AB är Nordens ledande företag för reklamgodis. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför specialdesignat godis för företag. Vår verksamhet bedrivs med ständig fokus på kvalité och utveckling av nya produkter.


Förfrågan

    Har du frågor om våra produkter? Lägg till en eller flera produkter här från våran sortimentsida och skicka in till oss.