Köpvillkor

Köpvillkor

Dessa köpvillkor är, såvida inte annat skriftligen avtalas, tillämpliga och anses accepterade av köparen vid köp av Eurosweet AB:s produkter. Eurosweet AB förbehåller sig rätten till 10% över- eller underleverans. Alla våra offerter, försäljnings- och leveransavtal gäller med reservation för force majeure av vad slag det vara må. Eurosweet AB ikläder sig inget ansvar eller skadestånd för leveransförseningar som eventuellt kan uppstå, direkt eller indirekt orsakade av förhållanden över vilka Eurosweet AB inte råder. Eurosweet AB förbehåller sig rätten till att annullera ingångna avtal om förhållandena tvingar oss därtill.

Leveransvillkor: Fritt vårt lager i Malmö – transport sker på bekostnad av och på mottagarens risk. Eurosweet AB har inget ansvar för försenad leverans som beror på transportör.
Transportsätt: Leverans sker med DHL/TNT om ej kunden, angivet annat transportsätt och sänt oss IFYLLDA transporthandlingar (Fraktsedel + tillräckligt antal ifyllda adresslappar)
Betalningsvillkor: Efterkrav, om ej annat är överenskommet. Leverans sker alltid mot efterkrav om förfallna obetalda fakturer avseende tidigare leveranser finns.
Reklamation: Reklamationer skall vara Eurosweet AB tillhanda senast 8 dagar efter erhållet gods. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märks eller borde ha märkts eller annars kommit köparens kännedom genom reklamation från annan.
Returrätt: Köpet är alltid bindande då Eurosweet´s produkter tillverkas speciellt för kunden.
Reproarbete: Vid ej fullgod repro debiteras reprokostnad med 300:-/tim. Förslag & repro debiteras med 400:- vid utebliven order. Kunden ansvarar helt för att insända original är rätt. Risken för förvanskning av original som skett p g a att de översänts digitalt eller på e-mail står kunden helt & hållet för. Ringa avvikelser i trycket från godkänt färgprov som uppstått vid produktion är inte skäl för vägran till såsom fel av leverans. För telefonledes eller eljest muntliga meddelande korrekturändringar eller order ikläder sig företaget inget ansvar.
Original: Original lämnas i vektoriserad Ai, EPS, PDF, JPG eller PH filer.
Förvaring: 12-19° celsius och svalt. OBS inte i kylen.
Övriga villkor: I de fall då order annulleras av kund innan leverans hunnit ske debiterar Eurosweet de uppkomna kostnader, dock lägst 30% av ordervärdet. Eurosweet förbehåller sig rätten att nyttja referensexemplar från beställningar i marknadsföringssyfte”

Vårt VAT NR:  SE 556468389301

SÄLJARENS ANSVAR Säljarens ersättningsskyldighet får styrkt skada är begränsad till högst 10% av köpesumman. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål, om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om den har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara. För skada genom indirekt förlust är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

AVROPSFÖRFARANDE Då godis i viss mån är en färskvara vill vi förenkla för våra kunder att alltid ha reklamgodiset nytt och fräscht men ändå fördelen av den stora kvantitetens låga pris. Därför finns möjligheten att köpa hela årsförbrukningen på en gång, men få den levererad i mindre poster. Vi trycker upp emballage till hela ordern. Har inte avrop skett inom 12 månader, produceras resterande kvantitet och debiteras kunden.

Minimikvantitet per avropstillfälle:
Tablettaskar: 1000 st
Kolor/karameller: 100 kg
Hanteringskostnad: 250:-/ avropstillfälle.
Priserna i prislistan är i svenska kronor och moms och eventuell sockeravgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen/prislistan och förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra priser under prislistans giltighetstid.


Förfrågan

    Har du frågor om våra produkter? Lägg till en eller flera produkter här från våran sortimentsida och skicka in till oss.